Regulamin Villi Cam’In’Ski

 1. Właścicielem i administratorem Państwa danych osobowych w obiekcie Villa Cam In Ski  jest Pan Dawid Kamiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Villa Cam in Ski, pod adresem: 57-340 w Dusznikach Zdrój, Zieleniec 6,         NIP: 883-164-48-79, adres e-mail: rezerwacje@caminski.pl , tel. 0048 726 150 726, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej:  Villa, Obiekt).

 2. Niniejszy Regulamin ma na celu zapewnienie Państwu bezpiecznego i spokojnego pobytu w naszej Villi, dlatego bardzo liczymy na Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niżej opisanych zasad.

   § 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury obiektu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Villi Cam in Ski.

 3. Villa świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne i inne, zgodnie z przedstawionym w ofercie zakresie.

 4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie obiektu: https://villacaminski.pl/ oraz u personelu obiektu.

 5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Villi.

 6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 7. Regulamin jest dostępny do wglądu w Biurze Obsługi Villi, w każdym pokoju, a także na stronie Villi Cam In Ski: villacaminski.pl

 

    § 2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w Villa Cam In Ski wynajmowany jest na doby hotelowe.

 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

 3. Życzenie przedłużenia doby hotelowej, Gość powinien zgłosić obsłudze obiektu jak najszybciej. Villa Cam In Ski może uwzględnić życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoju.

 4. W okresie ferii zimowych rezerwujemy tylko pobyty tygodniowe od soboty do soboty.

   § 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Biura Obsługi Obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10.00 do godziny 22.00.

 4. Villa Cam In Ski może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Villa Cam In Ski lub innych osobach przebywających w Villi.

 5. Rezerwacje przyjmowane są mailowo oraz telefonicznie.

 6. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                                o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi oferowanej przez Obiekt.

 7. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości całego pobytu w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji na konto Villa Cam In Ski.

 8. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 9. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

 10. Opłatę za pobyt należy uregulować w pierwszym dniu przy zameldowaniu.

 11. Do cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową, zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy ją uiścić w gotówce przy zameldowaniu.

 12. Dzieci do 3 roku życia, śpiące z rodzicami na wspólnym łóżku przebywają w Villi bezpłatnie.

 13. Niestawienie się Gościa w Villa Cam In Ski do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił personelu Obiektu .

 14. Opłata za pobyt liczona jest od pierwszego do ostatniego dnia rezerwacji nawet  w przypadku niewykorzystania któregoś z noclegów.

 15. Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład oferty nie wpływa na cenę.

 16. Dla własnego bezpieczeństwa podczas dojazdu do obiektu samochód powinien posiadać łańcuchy.

   § 4 USŁUGI

 1. Villa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji/obsługi Obiektu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

 3. Villa Cam In Ski ma obowiązek zapewnić Gościom:

 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Villa Cam In Ski,

 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

   § 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny znajdować się na terenie Villa Cam In Ski pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju z wyjątkiem maszynek do golenia, zasilaczy do laptopów i ładowarek telefonów komórkowych .

 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Villi, powstałe z jego winy  lub z winy odwiedzających go osób lub naruszenie bezpieczeństwa.

 4. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.

 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Villa Cam In Ski może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właścicieli, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Villi.

 6. Wybrane obszary Obiektu są monitorowane.

 7. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

 8. Villi Cam In Ski przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Villi Cam In Ski w przypadku opóźnienia w uregulowaniu płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

   § 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ VILLA CAM IN SKI

 1. Villa Cam In Ski ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

 2. Gość powinien zawiadomić obsługę Villi o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. – Odpowiedzialność Villi jest ograniczona w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.

 3. Villa Cam In Ski odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Villi.

 4. Villa Cam In Ski zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

 5. Villa Cam In Ski nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Villa Cam In Ski czy poza terenem Villa Cam In Ski.

   § 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub zutylizowane.

 2. Artykuły spożywcze będą przechowywane tylko przez 24 godziny.

   § 8 CISZA NOCNA

         W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano.

   § 9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje obsługa Obiektu.

 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług w formie pisemnej ( nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).

 4. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   § 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Villi nie ma możliwości zakwaterowania zwierząt.

 2. W Villi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W każdym pokoju i na korytarzach zainstalowane są czujniki dymu. W przypadku aktywowania czujnika z winy Gościa, zostanie on obciążony karą pieniężną w kwocie 200zł. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi.

 4. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są przez Villę na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz dostępnej u personelu Obiektu.

 5. Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi oferowanej przez Obiekt.

 6. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Villę, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności opublikowane w serwisie villacaminski.pl.

 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Villa Cam In Ski, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Obiektu i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

 10. Villa Cam In Ski zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

 11. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Obiektu na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.

 12. Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym Regulaminem, mającym na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.